Poznáme víťazov Zlatého mravca 2016
28.11.2016 8:17:12
 

Vo štvrtok 24. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2016, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, udeľovali ceny laureátom 11. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2016. Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 v 5 kategóriách odpadového hospodárstva.

Víťazmi súťaže Zlatý mravec za rok 2016 sa stali:

V kategórii komunálne odpadové hospodárstvo

  • Obec Bánov – za projekt „Za zelený Bánov - skvalitnenie práce pri nakladaním s odpadmi“

V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo

  • PCA Slovakia, s.r.o. – za projekt „ 0 kg odpadov zneškodnených skládkovaním“

V kategórii Inovatívne riešenia

  • BRAIN:IT s.r.o. za projekt „WASTE:IT / Sensoneo“

V kategórii Environmentálna výchova

  • Kaufland Slovensko, v.o.s za projekt „Zelený Kaufland“

V kategórii Študentský projekt

  • Ing.Michaela Mihalovová zo strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu „Vývoj progresívneho kompozitného paliva na báze fytomasy“

Čestné uznanie:

  • RYS IT, s.r.o. za projekt: „Viacúčelové kontajnerové stojisko: umelecké dielo uprostred sídliska“.

Vyhlasovateľmi ocenia Zlatý mravec sú Reclay Slovensko, s.r.o. ako hlavný vyhlasovateľ, ďalej Ministerstvo životného prostredia SR, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociáciu priemyselnej ekológie na Slovensku a Združenie organizácií verejných prác.

Informácie o ocenených projektoch

Obec Bánov dlhoročne dosahuje v rámci novozámockého regiónu nadpriemerné výsledky pri nakladaní s komunálnym odpadom. Bez použitia dotačných prostriedkov zaviedla na svojom území efektívny systém triedeného zberu zložiek odpadu. Samospráva obce príkladne komunikuje a motivuje rôzne vekové skupiny obyvateľov obce k triedeniu komunálnych odpadov vznikajúcich v ich domácnostiach.

Výrobca automobilov PCA Slovakia, s.r.o. vytvoril vo svojom výrobnom závode v Trnave jedinečný systém nakladania s odpadmi. Výsledkom jeho snaženia je skutočnosť, že všetky druhy vznikajúcich odpadov z prevádzky závodu sú zhodnocované, žiaden z odpadov nekončí na skládke, vrátane nebezpečných odpadov.

Tento dosiahnutý stav je výsledkom uplatňovania dlhodobej koncepcie PCA Slovakia zameranej na výchovu pracovníkov závodu a hľadanie technických riešení umožňujúcich zhodnocovanie všetkých druhov odpadov.

Spoločnosť Braint:IT s.r.o. vyvinula vlastný patent monitorovania odpadu pomocou senzorov zabudovaných v zberných kontajneroch, ktoré poskytujú užívateľom aktuálne informácie o ich naplnenosti, umožňujú spracovávať dlhodobé záznamy o kvalite zberu rôznych druhov odpadov. Senzory sú založené na ultrazvukovej technológii, v pravidelných intervaloch zaznamenávajú výšku odpadu a tieto informácie následne prenášajú cez mobilnú sieť do bezpečného úložiska, kde sa spracúvajú pre účely mobilnej aplikácie. Ide o slovenský patent, ktorý sa úspešne uplatňuje nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Projekt „Zelený Kaufland“ je prejavom zodpovednosti obchodu za environmentálne správne nakladanie s odpadom vznikajúcim z výrobkov pochádzajúcich z jeho predajných pultov a účinným spôsobom na predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach. Spotrebiteľ dostáva dôležitú informáciu o možnosti zhodnocovania zakúpeného tovaru priamo na mieste nákupu.

Kaufland vychováva svojich zákazníkov prostredníctvom rôznych aktivít ako sú Zelené zberné dni, Zelený náučný chodník, či priamou envirovýchovou určenou pre školskú a predškolskú mládež.

Hodnotiaca komisia ocenila vysokú celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce Ing. Michaely Mihalovovej ako aj jej prínos pre priemyselnú prax. Navrhované palivo vytvorené odpadmi zo slamy a papierenského kalu je vhodným riešením pre malé a stredné spaľovacie systémy.

Projekt spoločnosti RYS IT originálnym spôsobom pretvára nevzhľadné anonymné sídliskové stojiská na zber komunálneho odpadu na viacúčelový, esteticky hodnotný priestor, ktorý v ľuďoch vyvoláva príjemné pocity.

Uzamykateľné kontajnerové stojisko sa stáva umeleckým dielom, ktoré prostredníctvom netradičného dizajnu vytvára novú estetickú súčasť okolia bytového domu. Stojisko už obyvateľov neodpudzuje neporiadkom a neobťažuje zápachom, ba dokonca im umožňuje umiestnením špeciálnej skrinky uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja.

O udelení ocenení v súťaži Zlatý mravec za rok 2016 rozhodovala 9 členná odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov ako aj zástupcov akademickej obce.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže: štátny tajomník Boris Susko za MŽP SR, Christian Keri za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Petra Rauch- Horáčková za Asociáciu priemyselnej ekológie na Slovensku a Peter Kuba za Združenie organizácií verejných prác.

Zdroj : Tlačová správa Reclay Slovensko, s.r.o., www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk